Πολιτική Απορρήτου

Γενικές Πληροφορίες

Οι μεμονωμένες πληροφορίες που συγκεντρώνει η το nextgentrainingclub.gr συγκεντρώνονται, χειρίζονται, απομακρύνονται και απομακρύνονται ιδιωτικά, σύμφωνα με τις σχετικές ρυθμίσεις για την ασφάλεια της ατομικής πληροφόρησης της Ελλάδας (Ν.2472 / 97 όπως ισχύει σήμερα) και τις ρυθμίσεις του Ευρωπαϊκού Δικαίου (EC 2016/679). Οποιαδήποτε πληροφορία που μπορεί να συγκεντρωθεί δεν θα αποκαλυφθεί σε τρίτους (εκτός από τις περιπτώσεις που δίνονται από το Νόμο και τις Αρμόδιες Αρχές και εκείνες που παρουσιάζονται στο εδάφιο 4 σχετικά με αυτό), αλλά διαφυλάσσεται ο προσωπικός τους χαρακτήρας. Το nextgentrainingclub.gr διατηρεί αρχεία με τα στοιχεία αυτά αποκλειστικά για λόγους επικοινωνίας, στατιστικούς και βελτίωσης των παρεχόμενων υπηρεσιών, διαχείρισης πελατολογίου.

Πολιτική Απορρήτου Ιστοτόπου – Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

Η διαχείριση και προστασία των προσωπικών δεδομένων του επισκέπτη/χρήστη του δικτυακού τόπου www.nextgentrainingclub.gr (στο εξής «δικτυακός τόπος») που έχει δημιουργηθεί από την επιχείρηση «NEXTGEN BEAUTY O.E. » διέπεται από τους όρους του παρόντος και τις σχετικές διατάξεις τόσο του ελληνικού όσο και ευρωπαϊκού δικαίου σχετικά με την προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, καθώς και τις Αποφάσεις της Αρμόδιας Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα. Υπεύθυνος επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων είναι η ομόρρυθμη εταιρεία με την επωνυμία «NEXTGEN BEAUTY O.E.» και το διακριτικό τίτλο «NEXTGEN» η οποία εδρεύει στη Νίκαια Αττικής, οδός Κ.Παλαμά, αριθμ. 166-168, Α.Φ.Μ. 800864862, Δ.Ο.Υ. ΝΙΚΑΙΑΣ, αριθμός τηλεφώνου 2130446653, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου info@nextgentrainingclub.gr και η οποία εκπροσωπείται νομίμως. Σε κάθε περίπτωση η επιχείρηση δικαιούται οποτεδήποτε να προβεί σε αλλαγή των όρων προστασίας των προσωπικών δεδομένων χωρίς προειδοποίηση, σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία. Συμβουλεύουμε τους επισκέπτες / χρήστες του δικτυακού τόπου www.nextgentrainingclub.gr να ελέγχουν ανά τακτά χρονικά διαστήματα τους εν λόγω όρους για τυχόν αλλαγές, καθώς η συνεχής χρήση του δικτυακού τόπου εκ μέρους τους συνεπάγεται αποδοχή όλων των πιθανών τροποποιήσεων. Η επιχείρηση προβαίνει σε συλλογή προσωπικών στοιχείων των επισκεπτών /χρηστών του δικτυακού τόπου www.nextgentrainingclub.gr, τα οποία οι ίδιοι οικειοθελώς καταχωρούν, και λαμβάνει κάθε απαραίτητο μέτρο για τη διαφύλαξη του απόρρητου χαρακτήρα των στοιχείων και την προστασία αυτών, τα οποία κοινοποιούνται σε τρίτους μόνο αν αυτό επιτρέπεται ή επιτάσσεται από το Νόμο ή/και τις αρμόδιες Αρχές. Μέσω της φόρμας επικοινωνίας μπορείτε να μας αποστείλετε μήνυμα επικοινωνίας και να λάβετε πληροφορίες σχετικά με τις υπηρεσίες μας. Τα προσωπικά στοιχεία τα οποία συλλέγονται στο δικτυακό τόπο εξαρτώνται κάθε φορά από την υπηρεσία που επιθυμεί ο εκάστοτε επισκέπτης/χρήστης να χρησιμοποιήσει και μπορεί να είναι oνοματεπώνυμο, πατρώνυμο, ημερομηνία γέννησης, ΑΦΜ, ΑΔΤ ή αρ.διαβατηρίου, διεύθυνση οικίας/περιοχή, αριθμός τηλεφώνου (σταθερό/κινητό), διεύθυνση email. Κατά περίπτωση και ανάλογα με την αιτούμενη υπηρεσία προβλέπεται προαιρετική συμπλήρωση ορισμένων από τα προαναφερόμενα στοιχεία από τον επισκέπτη / χρήστη. H επιχείρηση μπορεί να κάνει χρήση των στοιχείων που της γνωστοποιούνται για τους εξής σκοπούς: πρόσληψη προσωπικού, αξιολόγηση επιλαχόντων, παροχή υπηρεσιών, τιμολογήσεις-πιστώσεις, εξυπηρέτηση πελατών (πληροφορίες για προϊόντα-υπηρεσίες, τήρηση αρχείου πελατών), υπεράσπιση νομικών αξιώσεων, συμμόρφωση με τη νομοθεσία (φορολογική κλπ), αποστολή newsletter. Σε κάθε περίπτωση, τα στοιχεία αυτά ουδέποτε δύνανται να γνωστοποιηθούν σε τρίτους. Η επιχείρηση είναι δυνατόν να επεξεργάζεται τμήμα ή το σύνολο των στοιχείων που έχουν αποστείλει οι επισκέπτες /χρήστες προκειμένου να παρέχει υπηρεσίες που είναι διαθέσιμες ηλεκτρονικά καθώς και για λόγους ενημερωτικούς και βελτίωσης των παρεχόμενων υπηρεσιών – πληροφοριών. Οι επισκέπτες / χρήστες του δικτυακού τόπου προβαίνοντας σε καταχώρηση των στοιχείων τους, δηλώνουν και αποδέχονται ότι τα στοιχεία αυτά είναι αληθή, ακριβή και έγκυρα και παρέχουν τη συγκατάθεσή τους στην επιχείρηση να χρησιμοποιηθούν αυτά, για τους ανωτέρω σκοπούς. Οι χρήστες / επισκέπτες / αιτούντες ευθύνονται αποκλειστικά για τυχόν καταχώρηση προσωπικών δεδομένων τρίτων προσώπων στο δικτυακό τόπο χωρίς σχετική εξουσιοδότηση / συγκατάθεση, καθώς και για την υποβολή ψευδών, αναληθών ή ανακριβών στοιχείων και δεδομένων με σκοπό την εξαπάτηση ή παραπλάνηση. Αναφορικά με την αποστολή newsletter, αυτή γίνεται μόνο εφόσον έχει προηγηθεί μεταξύ μας κάποια παροχή υπηρεσιών ή μόνο εφόσον έχετε εγγραφεί οικειοθελώς στη λίστα αποστολής newsletter της επιχείρησής μας, δηλαδή κατόπιν συγκατάθεσής σας. Ο ιστότοπός μας χρησιμοποιεί cookies για τη διευκόλυνση της διασύνδεσής σας σε αυτόν, για τη συλλογή στατιστικών δεδομένων επισκεψιμότητας ή και για λόγους marketing. Σε κάθε περίπτωση ο επισκέπτης / χρήστης/ αιτών του δικτυακού τόπου www.nextgentrainingclub.gr έχει δικαίωμα πρόσβασης και αντίρρησης (συμπεριλαμβανομένης διόρθωσης) σχετικά με εκάστοτε τηρούμενα προσωπικά δεδομένα που τον αφορούν και αποτελούν αντικείμενο επεξεργασίας. Για το σκοπό αυτό τυχόν αίτημά του θα πρέπει να απευθύνεται εγγράφως προς την επιχείρηση με σχετική κοινοποίηση στο email επικοινωνίας info@nextgentrainingclub.gr. Εάν έχετε ερωτήσεις, σχόλια ή παράπονα σχετικά με την διαχείριση ή την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων ή εάν επιθυμείτε να ασκήσετε οποιοδήποτε δικαίωμά σας, παρακαλείστε να επικοινωνήσετε μαζί μας στα παραπάνω στοιχεία επικοινωνίας. Για την υποβολή παραπόνου ή καταγγελίας σχετικά με παραβίαση των προσωπικών σας δεδομένων μπορείτε να απευθυνθείτε στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 115 23, Αθήνα, Τηλεφωνικό Κέντρο: 210 6475600, Φαξ: 210 6475628, e-mail για γνωστοποίηση περιστατικού παραβίασης προσωπικών δεδομένων: databreach@dpa.gr, γενικό e-mail: contact@dpa.gr)

Πολιτική cookies

Ένα συγκεκριμένο είδος δεδομένων συγκεντρώνεται συνεπώς κάθε φορά που έρχεστε σε επαφή με τον ιστότοπο. Οι προγραμματισμένες καινοτομίες που χρησιμοποιούμε μπορούν να ενσωματώσουν, για παράδειγμα, οι web servers / web τείνουν να καταγράφουν, αντιμετωπίζουν και web σημεία αναφοράς.

Διευθύνσεις IP. Η διεύθυνση IP είναι ένας αριθμός που δίνεται στον υπολογιστή σας κάθε φορά που συνδέεστε με τον ιστό. Όλοι οι υπολογιστές γίνονται αντιληπτοί στο Διαδίκτυο μέσω διευθύνσεων IP, οι οποίες επιτρέπουν στους υπολογιστές και στους διακομιστές να διακρίνουν το ένα το άλλο και να μιλούν μεταξύ τους. συλλέγει το IP παραδίδει για να ασχοληθεί με το πλαίσιο και να μεταβιβάσει συγκεντρωτικά δεδομένα σε συνδεδεμένους οργανισμούς, συναδέλφους ή / και πωλητές για να αναλύσουν τις ιστοσελίδες και να ελέγξουν την παραγωγικότητά τους.

Οι επεξεργασίες είναι δεδομένα που κατά συνέπεια τοποθετούνται σε έναν προκαθορισμένο φάκελο στον υπολογιστή σας κάθε φορά που εισάγετε συγκεκριμένες σελίδες. Αντιμετωπίζει και βοηθάει να αναγνωρίσει τον υπολογιστή σας από το διακομιστή. Παρέχουν επίσης τη δυνατότητα συλλογής δεδομένων σχετικά με το διακομιστή, ώστε να μπορείτε να μετακινηθείτε καλύτερα στον ιστό και να έχετε την επιλογή να καταρρίψετε τον ιστότοπο και να ελέγξετε τη δραστηριότητά του.

Οι οδηγοί του διαδικτύου, οι προσεγγίσεις και οι διαφορετικές μέθοδοι για αναγνωρίσιμη απόδειξη δεν συγκεντρώνουν συνεπώς αναγνωρίσιμα δεδομένα για εσάς. Μόνο στην πιθανότητα να υποβάλλετε σκόπιμα αναγνωρίσιμα δεδομένα, για παράδειγμα, μια αίτηση εγγραφής ή ένα ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, προγραμματισμένα μέσα θα χρησιμοποιηθούν για να δώσετε πρόσθετα δεδομένα σχετικά με τη χρήση ιστοσελίδων ή / και διαισθητικών μηνυμάτων με απώτερο στόχο τη βελτίωση της την εξυπηρέτηση σας.

Cookies. Τα cookies είναι πληροφορίες οι οποίες τοποθετούνται αυτόματα σε προκαθορισμένο φάκελο στον υπολογιστή σας (browser) κάθε φορά που μπαίνετε σε συγκεκριμένες ιστοσελίδες. Τα cookies συμβάλλουν στο να διακρίνουν μοναδικά τον υπολογιστή σας στον διακομιστή (server). Μας επιτρέπουν επίσης να συλλέγουμε πληροφορίες σε σχέση με τον διακομιστή ώστε να σας βοηθήσουμε να κινηθείτε καλύτερα στο διαδίκτυο καθώς και για να μπορέσουμε να αναλύσουμε την ιστοσελίδα και να ελέγξουμε την λειτουργία της. Οι περισσότεροι browsers είναι προγραμματισμένοι να δέχονται cookies, παρόλα αυτά μπορείτε να ρυθμίσετε το δικό σας browser έτσι ώστε να αρνείται την λήψη αυτών ή να σας ειδοποιεί κάθε φορά που λαμβάνετε ένα cookie. Θα θέλαμε πάντως να σας επισημάνουμε ότι ορισμένα μέρη της ιστοσελίδας μας μπορεί να μην δουλέψουν σωστά σε περίπτωση που έχετε απορρίψει τα cookies.

Web beacons. Σε ορισμένες ιστοσελίδες ή ηλεκτρονικά μηνύματα, ο Διαχειριστής μπορεί να χρησιμοποιεί μία συνήθη τεχνολογία του διαδικτύου που ονομάζεται web beacons (επίσης γνωστή ως “action tag” ή “clear GIF technology”). Τα web beacons βοηθούν στην ανάλυση της αποτελεσματικότητας των ιστοσελίδων, μετρώντας, για παράδειγμα, πόσους επισκέπτες δέχθηκε μία ιστοσελίδα ή πόσοι επισκέπτες επέλεξαν συγκεκριμένο κομμάτι της ιστοσελίδας. Τα web beacons, τα cookies και άλλα μέσα αναγνώρισης δεν συλλέγουν αυτόματα, αναγνωρίσιμες πληροφορίες για το άτομό σας. Μόνο στην περίπτωση που εθελοντικά υποβάλετε αναγνωρίσιμη πληροφορία, όπως αίτηση εγγραφής ή αποστολή ηλεκτρονικού μηνύματος, τότε τα αυτόματα μέσα θα χρησιμοποιηθούν για να δώσουν περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με την χρήση που κάνετε στις ιστοσελίδες και/ή τα διαδραστικά (interactive) ηλεκτρονικά μηνύματα με απώτερο σκοπό τη βελτίωση της χρησιμότητά τους για εσάς. Εάν επιθυμείτε να εμποδίσετε την λήψη cookies ώστε να μην μπορείτε να αναγνωρίζεστε ανωνύμως κατά την περιήγησή σας στις ιστοσελίδες μας, μπορείτε να ρυθμίσετε το browser σας να αρνείται την λήψη των cookies ή να σας ειδοποιεί κάθε φορά που αυτά σας αποστέλλονται.

Τα web beacons, τα cookies και άλλα μέσα αναγνώρισης δεν συλλέγουν αυτόματα, αναγνωρίσιμες πληροφορίες για το άτομό σας. Μόνο στην περίπτωση που εθελοντικά υποβάλετε αναγνωρίσιμη πληροφορία, όπως αίτηση εγγραφής ή αποστολή ηλεκτρονικού μηνύματος, τότε τα αυτόματα μέσα θα χρησιμοποιηθούν για να δώσουν περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με την χρήση που κάνετε στις ιστοσελίδες και/ή τα διαδραστικά (interactive) ηλεκτρονικά μηνύματα με απώτερο σκοπό τη βελτίωση της χρησιμότητά τους για εσάς.